Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Şorete 2

  • Nûskar  A. Aydin Çiçek

Mîyan ra çend rojî derbaz bîbî. Heyranî û çend dewijan çend astor û gayî vetî, zobîna dewe de çiqas mal û dawaro ke est o, pêro berdî sukanê cêrî de rotî, gêrayî ra, ameyî kêyanê xo. Dewe de 4-5 kêyî bîyî. Ravê hîrê kêyên bînî bî, înan kî tersan ra kêyê xo kerdbî bar, şîbî. Ê yên ke mendîbî, înan nêwaştêne nê cayan, mezelanê pî û kalikanê xo cabiverdê, şorê.

Lê êndî neşîkîyêne nê cayan de bivindêrê. Merdene û ters şêmiga kêberanê înan ra durî nêkewtêne. Roj bi roj sîya xirabîye amêne înan ser...

Şorete mîyanê dewe de, mal û dawarî dime, kergan dime, pisîng û kutikan dime, vilikan dime nêvisîyêne. Xora embazê xo kî çine bî; tenya yew Gule bîye, a kî par şîbî... Nika kî pîyê aye manga a ya beleke Xasxasike berdbî, rotbî. Demo ke camêrdî sûke ra gêrabî ra, amebî dewe, Heyranîyî Xece ra vatbî:
-Xecê wile ewro mi Xasxasika xo kî berde, rote. Mi ewro qatixê nanê xo kî kerd zuya.
-.........
Se ke nîya vat, Şorete ke nê qeseyî heşnayî, hema xo kerd berz, da bi herd ro. Şîye gome, şîye mereke fetelîye, fetelîye û fetelîye heyanî ke qefelîye. Tepîya nişte ro, berbê, berbê û berbê... Maye gêrê ver ro, gêrê ser ro kerd nêkerd, ke Şorete rik verda ro, fek kerd kîp û kesî de qese nêkerd.

***
Şorete... Şorete, domana des serîye. Poro kejo mûnite, çimên kewe û girsî... Şorete mîyanê şerî de ame dinya. Hewnê şewan çimanê pî û maye nêkewtêne. Vengê çekan hewnî heremnêne, xeyalî bîyêne lete, hêvîya înan ya cuyane nêmendêne. Koyî, dewî mîyanê adirî de, cuyane mîyanê adirî de...
Şorete êndî tenya bîye. Dewe de her kesî xo nabî re bêvengîye, kesî ra veng nêvejîyêne. Kokimên dewe aye rê êndî fênda verî şanikî qese nêkerdêne; şew û roj şîyêne mezelan ser, niyamêne.

Şorete êndî deqanê xo de kay kaynêkerdêne. Xo bi xo vatêne:
- Qey kes nêhuyîno, qey kes mi de kay kaynêkeno?

Pî û maye kî goş nabî xo ser, fikirîyêne... Eke bîyêne şan, lemba ke şaynêne xo ra, kewtêne zereyê cile, maye û pî henî bêveng mîyanê xo de qese kerdêne, heyanî ke şodir bî zelal... Înan çira nîya qese kerdêne, Xece qey dizdîya Şorete berbêne...

***
Hefteyê di hefteyî werte ra derbaz nêbî, xebere ame dewe. Dewên cêrî pêro vêşnabî, dore amebî dewa înan. Heyranî cayê xo de nêvindetêne; dest û payî kewtbî têmîyan. Camêrdan astorî pêro pal kerdbî, gayî pêro kerdbî erebeyan, ardbî, verê kêberî de dabî vindarnayene.

Heyranî nata bota nîya dêne û dewijan ra vatêne:
- Gelê dewijan, gelê birayan, êndî nê ca û cangeyî ma rê heram ê, ma rê kerdî heram.... Heyanî ewro ma mezelanê pî û kalikanê xo ra nêvisîyabîme, nê ca û cangeyî bavokê ma bî... Lê heyanî tîya bîyo. Dewlete...

Embazê eyî Seyîdxanî bi vengêde berz:
- Ma ewro dewa xo, merdeyanê xo nê herdî de caverdanîme, şonîme. Ganî xo vîrî ra mekerê, ke no welatê ma yo, koka ma tîya ya. Rojê nê rojê ma reyêna ênîme nê cayan. Rojê nê rojê...
Heyranî şopê goş na re qesanê cîranan ser û dime ra vat:
- Ma eslê xo nas kenîme. Roştîya Heqî nê herdî ser ro raya ma kerdo roştî. Heya, ma mejbûr nê cayan ra şonîme. Şonîme lê... Lê rojê nê rojê reyêna gêrenîme ra...

 

Xece bi vengêde berz:
- Nê koyî, nê awî, nê birî, nê teyr û turî mebê, ma se bîhna xo gênîme. Ma se bê nînan benîme? Ma se...

Şorete bêveng goş nêne re qesanê dewijan ser, lê cira çîyê fam nêkerdêne. Aqil û fikrê aye o bî, ke xo rê rew ra şoro, newe ra vilikan biçîno. Şorete henî zanitêne ke hona vilikî ardêne, hona şîyêne marşingan, marşingî dêne arê, hona...

Dewijî bîbî kom, kewtîbî qeseyan ver. Lê pêroyîne kî rind zanitêne, ke nê qeseyan ra çîyê nêvejîyêne. Înan rê raye asêne, raywanî bî...

***
A roje dewijan pêroyîne kêyê xo, çî-mîyê xo ard, re erebeyan kerd bar. Kesî ra veng nêvejîyêne. Camêrdan û kalan zor dabî cixare, cixare şimitêne; cinî derûdormeyê kêyan de amêne, şîyêne. Hetê ra kî hurdî hurdî berbêne û çî-mîyê werdene kerdêne tê, tedarikê xo yê raye vînîtêne.

Tîjî ke peyê koyan ra şîye awan, dewijan dewe caverdê, vejîyayî... Cinî û camêrd, kal û pîr, zav û zeç pêro giran giran mîyanê koyan ra, rayanê teng û çal-çulkinan ra fênda miloçikan ancîyêne.

Şorete serê erebeyê gayan ra virana maya xo de hewnêde şîrîn de bîye. Virana Şorete de vilikên wisarî. Boya vilikan de Şorete zereyê yew xeyalî de...
Tawê ra tepîya, şewe ke bîye gur, werteyê koyan ra roştîyêde yemane bîye qîloz. Dewijan peyser nîya da... Dewe zereyê adirî de, binê astareyanê asmênî de vêşênê, bîyênê wele. Hewnê Şorete, xeyalê Şorete binê astareyanê asmênî de vêşênê, bîyênê wele.

Alî Aydin Çîçek

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:18
Nê kategorî ra ê bînî: « Şorete 1

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version