Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Kenan û Zerde

  • Nûskar  M. Saitalioglu

Kêyî ware de benê. Dewar, malo hurdî, varekî, bizekî, golikî; gawanî, golîkwanî, bizewanî (berxwan), şuyaneyî pêro têhet de benê.

Kenan û Zerde hevalê jubînî yê .Tim û tim têhet de bîyê. Bi aşm û seran pîya taw derbaz kerdo. Heşarê jubînî bîye. Zerîya inan jubînî rê est bîya. Kay û kelebutê nê çîyan mîyan de jubînî rê benê eşkera. Key ke ware de zaf manenê, no heskerdîşê (sîn) înan xo çarneno, beno eşq û meşqêde pîl.

Rojan ra rojê, wextê dewarê pêrojî bêno nêzdî. Maya Kenanî cira wana:

“Kenan golîkî kotî yé? Wexté dewarê pêrojî amo. Seatêna mangêyî ênê, şo golîkan biya“

Kenan maya xo ra vano:

“Ya dayê. Ez o şorî, biyarî“

Kenan rêça golikan çarneno, ke golikî şîyê wareyê dewa Xarike. No ware kî wareyê înan ra hebê dûrî kuno. Kenan kî tayê wisonik beno. Xo xo de fikîrîno, vano: Ez se şorî golikan êyî wareyî ra biyarî ? Peyco qerar (bire) dano ci û vano: Raya roştî a ya ke, ez Zerde xo de berî. Lê ez aye se qan bikêrî. Se bawerîya xo bi na vatena mi biyaro? Xaftila xo xo de vano:

„Ha! fikrêde newe ame aqilê mi .Ez şorî nê fikrê xo Zerde ra vajî, aye qan bikerî“

Bi lerze şono lêweyê Zerde, cira vano:

„Zerdê, ez ewro şîya wareyê Xarike. Uca yew qantira çêrçîyan geber bîya. Wayîran qantire caver da, uca ra şîyo. Barê aye kî pêro şuşe, tebaxî û tefûtalo bîn o. Bê ma pîya şîmê wareyê Xarike, xo rê tayê tefûtal biyarîme.

Zerde bi Kenanî bawe bena. Şona maya xo ra vana. A kî xo xo de vana: Madem ke uca handê çî est o, ez şorî Sebre ra vajî. Sebre kêna Xas a. Sebre waya Zerde a pîl a. Sebre kî veyvika xo ra vana. Bi na qeyde, xebere ware ra bena vila û şarê wareyî têde pêhesîno. Kam ke bi na xebere pêhesîno, kuno re raya wareyê Xarike ser. Şarê wareyî, raya wareyê Xarike de sere nano jûbînî ser, kunê teqala jubînî û ver bi wareyê Xarike vazdanê. Qij û pîl, cinîk û camêrd, zavûzêç têde ware ra vêjînê.Ware beno tipûtal. Kenan û Zerde, verê têdîne xo resnenê bi wareyê Xarike. Kenan, şono golikanê xo vîneno, ano .Zerde şona miyane wareyî de, re şuse û tebaxan gêrena. Demê ra tepîya dewijî ênê, resenê înan. Ê kî wareyî mîyan de, re şuşe û tebaxan gêrenê, lê tawa çîyê nêvînenê. Korûpoşman gêrenê ra, şonê bi kêyanê xo.

Kenan kî, bi na qeyde golikanê xo gêno, beno bi wareyê xo.

 M. Seyitalioğlu

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:17

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version