Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Dewrê verî

  • Nûskar  Akman Gedık

Ax ax vat Apê Zemanî, xo xo de çend şopî bi vengêde nerm û nizm; dewrê verî qet pers mekerê. Cîranîye bîye, çim û rî bî. Rêz û hurmet bî. Pîl bî, qij bî. Ma nika, no senê dewro tecel o?

Emirdergî nîya da ke pîyê eyî hawo xo xo de qese keno. Emirdergî vengê xo kerd berz, vat ke ' Pîyo, na çi dewrê verî yo to gureto, timî vana dewrê verî, dewrê verî. Nêzana ke çi bî na dewrê verî de. Şima cênika xo de nêşîkîyêne ke mucil bibê. Domanê xo neguretêne virana xo. Ver bi herdişsipeyan qese nêkerdê. Des serê însan banêde mendêne. Na ya rindbîyena dewrê verî?'

- Heya lajê mi, Emirdergê mi, vatena to de raştîyê est a. Lê şima yê niyanênî şan de zewecînê şodir jubînî verdanê ra. Heya, ma û xanimanê xo hona ke nêzewecîyayîme jubînî de mucilbîyene caverde, tewr jubînî nêdîyêne. Şima şan û şodir têlewe der ê, ancîya kî tê sere nêkenê. Heya, ma dadese serê însani ju banî de pîya bîme. Ju tase de verdê ju tase de şimitê. Nika ê şima her ju ju oda xo cîya cîya ya, ancîya kî şima rê teng ê. Kes hayrê verê kesî niyo. Şima 4 guliran zereyê bananê horan û boran de nêkenê ca.

- Pîyê mi wo hêca, hela qaytbe şopê. Ravê ju ke nêweş kewtêne, ra û rêçî çîne bî. Şima bi tawig hetanî nêweş resnêne qeza, ya merdêne ya kî bîyêne nêmeînsan. Nika rayî hîra yê, mordem zê/fênda çûçike fir dano, şono... vat Emirdergî.

Serê xo hejna apê Zemanîyî, ' heya, şima zê çûçikê fir danê, şonê, raşt o. Hama hayrê ju cîranê xo niyê.Waxtê ma henên bî. Ma cîranê dewa xo ra dot, nas û dostan ra pero haydar bîme. Ra û reçên ma çîne bî, tengî bî. Ma jubînî ra pers kerdêne. Rayên şima hîra yê, lê hîsdarîya şima bîya tenge. Sebr û tahmulê şima nêmendo. Her tim, şima bi randewî yê...

-Pîyê mi, ravê feqîrîye bîye. Ti bi xo kî vana. Çimên şima perenê, tayê çî-mîyan de. Şima nêşîkîyêne ke bihêrînê. Axa şima mendêne. Şima wayîre çîyê nêbîyêne...vat Emirdergî.

-Heya, raşt a vatena to, lajê mi. Çimên ma şîyêne gelê çîyan de... qeweta ma çîne bîye. Lê ancîya kî ma bextewar bîme. Tamê her çîyî bî. Nani zê nani boye dêne, saye zê saye. Nika çîyêde tahm nêmendo. Her çî xerepîya zê însanan. Nika şima cênî û camêrdî pîya xebetînê/gurînê ancîya kî çîyê niyanê pêser. Çi bicêrê kî ancîya zereweş niyê. Peynîya waştena şima nêna. Xerc û mesrefe şima nêxelesîno. Çend citê solên şima bibê kî, ancîya qet solên şima çîn ê, çimanê şima de. Xort û azebên nikayî, şima huyayiş xo vîrî ra kerdo. Çimê şima nêhuyênê. Rew hers benê. Şima qese nêkenê, tuyê herdî kenê se ke. Ti vana zereyê şima pirê nefretî yo. Hetanî vera şodirî heşar ê, hetanî peyê perojî hewn der ê... ê ma henên bî. Ma tîjî ra ravê bîyêne heşar. Ma zanitêne, ke herê bikuyîme, xirab o. Duayên ma ver bi rojî bî. Cîran ma rê zaf muhîm bî. Şodir ke merhebayîye medêne cîranê xo, karê ma raşt nêşîyêne. Ma ke sipederê şodirî de raştê cîranê xo bîyêne, dinya ê ma bîye.

- Pîyo, se vajî, vat Emirdergî. Şima nêweş kewtêne îlac/darû çîne bî. Darû bidîyêne, pere çîne bî. To pêgureto, dewrê verî...

- Heya, Emirdergê mi. Ma îlac nêdiyêne gegane, lê weşîya ma rinde bîye. Ma nêweşîye zêde nas nêkerdê. Heya, nika ilacî zaf ê, lê nêweşîyî kî bîyê zaf...

-Pîyo, tı nêbîya ke, her tim vatêne, filankesî de ju radyo bî. Dewe pêro uca bîyêne top, goş nêne re hewadîsan ser. Nika her çê de radyo, televîzyon, komputer, telefon est o. Nika û dewrê verî se benê ju, vat Emirdegî.

- Qesa to bi şekir birnê, lajê mi. Heya, her çê de radyo, televîzyon, computur, telefon est o. No çîyêde rind o, lê domanê şima kuwnê oda xo, çêverî ke kenê kîp, bi seatan oda ra nêvejînê..Kes nêno oda ronîştene de nênîşeno ro. Televîzyonan de 'dîzî'yo çi ziqûm o vanê, cênîyî temaşe kenê, tewr hayrê çîyê bînan nîyê. Kes nêşono çêyê kesê de çay nêşimeno, demê 'dîzîyan'' de. Ne karê teknîkî dinya kerda dewêde qijkeke. Hama însanî hayrê cîranê kişta xo niyê, no senê edet o, no senê dewr o. Mêrik nêweş kuwno, ju telefon nêkenê ra. Komputerî de hetanî şan çet kenê, mesajan rûşnenê... Oda bîne de hayrê wa û birayanê xo niyê. Heq kena, mi mede vatene. Heya, nika her kes hes keno, lê heskerdiş nêmendo. Nîya şoro, ma êndî selam û perskerdene kî interneti ser ro virazenime. Kam çi zano, belko waxt êno, çênawaştene kî internetî ser ro virazenîme. Qet nêbî telefonên ke însanan mûsnenê, înan ser pers kenê însanî. 'Tı çêneka xo dana lajê ma, ya kî nê' a roje êna. Vana no dewr rind o, çi rind o, çi verdo êndî.

- Heni mevaje pîyê mi wo delal. Nika zanistîye zaf ravê şîya...Verê ju ke çîyê bizanitê, êndî xo koyê dîyêne. Cor heq , cêr o pîl bî. Nika henên o. Mordem çi biwazo, komputer ser ro mûseno...

- Tı bi heq kena, bota şo. Lalawo çi zanistî ya, çi hal o. Qey êndî peyayê akademîkerî û zanistî zê verî nêvejînê. Komputer ser ro her çî mûsenê, lê çira derûdormeyê xo ra bêxeber ê. Verê coyî zereyê xo bikerê pak. Zanistîye, mordem ke bi xo çi mûsa, a ya. Çî-mîyê serê komputerî zanistîya şaro ke nûsneno, ê înan a. Gama zanistîye gereke mordem bi xo bierzo. O karê zereyî yo. Komputer ser ro wendene, se ke ju kaxite ra fotokopîkerden a. Naye kî xo vîrî ra meke, goşê to rê bibo goşare. Verê, ma zereyê ju bani de pîya mendenê, feqîr bîme hama bextewar bîme. Çimê ma çiyanê zafan de nêbi. Çi ke ma dest  est bî, ma rê bes bî...Derûdormeyê xo de nîya bide, pêro xort û azebi jubînî caverdanê. Famîlya nêmenda. Derûdormeyê ma domanên ke ma û pîyê xo jubînî caverdo, eyî doman ê. Tekilîya însanan bîya 24 seatî. Nîya nêşono. Exlaq ke nêmendo, însanî bice, bierze werteyê gîyî. Gereke komunîkasyonê/têwesîyene însanan reyêna bibo. Henî mebo, pêro kenê vîndî. Peyco nêvat, mevaje.

 

Akman Gedik

Vûrnayena peyêne : Şeme, 16 Hezîrane 2012 19:15
Nê kategorî ra ê bînî: Rêştike »

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version