Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Fiil Çekimi (Antena Karan)

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Edi kirmanckî de antena karan/fîîlan (Kirmanccada Fiil Çekimleri)

 

Ardene (getirmek) geçişli fiil         

Şîyene (gitmek) geçişsiz fiil


1- Emir Kipi (Raweyê Fermanî)

Biya! (getır!)

Miya! (getirme!)

Şo! (gıt!)

Meşo! (gitme!)

Biyarê! getiriniz!

Miyarê! getirmeyiniz!

Şorê! (gidiniz!)

Meşorê! (gitmeyiniz!


2- Şimdiki ve Geniş Zaman (Demê Nikayî û Hîrayî)

Ez

ana  (getiriyorum)

Ez

şona  (gidiyorum)

Ti

ana

Ti

şona

O

ano

O

şono

A

ana

A

şona

Ma

anîme

Ma

şonîme

Şima

anê

Şima

şonê

Ê

anê

Ê

şonê

 

Ez ana/niyana (getirmiyorum) ..

Ez şona (gitmiyorum) ..

 

3- Şimdiki Zaman Hikayesi (Çîrokîya Demê Nikayî)

Min

ardêne  (getiriyordum)

Ez

Şîyêne  (gidiyordum)

To

ardêne

Ti

şîyêne

Eyî

ardêne

O

şîyêne

Aye

ardêne

A

şîyêne

Ma

ardêne

Ma

şîyêne

Şima

ardêne

Şima

şîyêne

Înan

ardêne

Ê

şîyêne

 

Min ardêne (getirmiyordum) ..

Ez şîyêne (gitmiyordum) ..

 

4- Görülen Geçmiş Zaman (Demo Ravêrdeyo Dîyar)

Min

ard  (getirdim)

Ez

şîya  (gittim)

To

ard

Ti

şîya

Eyî

ard

O

şî

Aye

ard

A

şîye

Ma

ard

Ma

şîyîme

Şima

ard

Şima

şîyî

Înan

ard

Ê

şîyî

 

Min ard (getirmedım) ..

Ez şîya (gitmedım) ..


5- Duyulan Geçmiş Zaman
(Demo Ravêrdeyo Nêdîyar)

Min

ardo  (getirmişim)

Ez

şîya  (gitmişim)

To

ardo

Ti

şîya

Eyî

ardo

O

şîyo

Aye

ardo

A

şîya

Ma

ardo

Ma

şîyîme

Şima

ardo

Şima

şîyê

Înan

ardo

Ê

şîyê

 

Min ardo (getirmemişim) ..

Ez şîya (gitmemişim) ..

 

6- Duyulan Geçmiş Zaman Hikayesi (Çîrokîya Demê Ravêrdeyê Nêdîyarî)

Min

ardbî  (getirmiştim)

Ez

şîbî  (gitmiştim)

To

ardbî

Ti

şîbî

Eyî

ardbî

O

şîbî

Aye

ardbî

A

şîbî

Ma

ardbî

Ma

şîbî

Şima

ardbî

Şima

şîbî

Înan

ardbî

Ê

şîbî

 

Min ardbî (getirmemiştim) ..

Ez şîbî (gitmemişim) ..

 

7- Gelecek Zaman (Demo Ayende)

Ezo

biyarî  (getireceğim)

Ezo

şorî  (gideceğim)

Ti wo

biyarê

Ti wo

şorê

O wo

biyaro

O yo

şoro

A wo

biyaro

A wo

şoro

Ma wo

biyarîme

Ma wo

şorîme

Şima wo

biyarê

Şima wo

şorê

Ê wo

biyarê

Ê wo

şorê

 

Ez o miyarî (getirmiyeceğim) ..

Ez o meşorî (gitmiyeceğim) ..

 

8- Gelcek Zaman Hikayesi (Çîrokîya Demê Ayendeyî)

Mino

biyardêne (getirecektim)

Ezo

bişîyênê (gidecektim)

To wo

biyardêne

Ti wo

bişîyênê

Eyî wo

biyardêne

O wo

bişîyênê

Aye wo

biyardêne

A wo

bişîyênê

Ma wo

biyardêne

Ma wo

bişîyênê

Şima wo

biyardêne

Şima wo

bişîyênê

Înano

biyardêne

Ê wo

bişîyênê

 

Min o ardêne (getirmiyecektim) ..

Ez o meşîyêne (gitmiyecektım) ..


9- İstek Kipi (Raweyê Wazî) Wa

(Wa) Ez

biyarî  (getireyim)

(Wa) Ez

şorî  (gideyim)

(Wa)Ti

biyarê

(Wa) Ti

şorê

(Wa) O

biyaro

(Wa) O

şoro

(Wa) A

biyaro

(Wa) A

şoro

(Wa) Ma

biyarîme

(Wa) Ma

şorîme

(Wa) Şima

biyarê

(Wa) Şima

şorê

(Wa) Ê

biyarê

(Wa) Ê

şorê

 

(Wa) Ez miyarî (getirmiyeyim) ..

(Wa) Ez meşorî (gitmiyeyim) ..

 

10- İstek Kipi Hikayesi (Çîrokîya Demê Wazî)

(Wa) Min

biyardêne (getireydim)

(Wa) Ez

bişîyênê (gideydim)

(Wa)To

biyardêne

(Wa) Ti

bişîyênê

(Wa) Eyî

biyardêne

(Wa) O

bişîyênê

(Wa) Aye

biyardêne

(Wa) A

bişîyênê

(Wa) Ma

biyardêne

(Wa) Ma

bişîyênê

(Wa) Şima

biyardêne

(Wa) Şima

bişîyênê

(Wa) Înan

biyardêne

(Wa) Ê

bişîyênê

 

(Wa) Min nêardêne (getirmiyeydim) ..

(Wa) Ez meşîyêne (gitmiyeydım) ..


11- Gereklilik Kipi (Raweyê Gereyîye/Ganîyîye) Gere/Ganî

Gere ez

biyarî  (getirmeliyim)

Gere ez

şorî  (gitmeliyim)

Gere ti

biyarê

Gere ti

şorê

Gere o

biyaro

Gere o

şoro

Gere a

biyaro

Gere a

şoro

Gere ma

biyarîme

Gere ma

şorîme

Gere şima

biyarê

Gere şima

şorê

Gere ê

biyarê

Gere ê

şorê

 

Gere ez miyarî (getirmemeliyim) ..

Gere ez meşorî (gitmemeiiyim) ..

 

12- Gereklilik Kipi Hikayesi (Çîrokîya Raweyê Gereyîye/Ganîyîye)

Gere min

biyardêne (getirmeliydim)

Gere ez

bişîyênê  (gitmeliydim)

Gere to

biyardêne

Gere ti

bişîyênê

Gere eyî

biyardêne

Gere o

bişîyênê

Gere aye

biyardêne

Gere a

bişîyênê

Gere ma

biyardêne

Gere ma

bişîyênê

Gere şima

biyardêne

Gere şima

bişîyênê

Gere înan

biyardêne

Gere ê

bişîyênê

 

Gere min miyardêne (getirmemeliydim) ..

Gere ez meşîyênê (gitmemeiiydim) ..

 

13- Şart Kipi (Raweyê Şertî/Ekeyî) Ke/Eke

Ke ez

ana  (getiriyorsam)

Ke ez

şona  (gidiyorsam)

Ke ti

ana

Ke ti

şona

Ke o

ano

Ke o

şono

Ke a

ana

Ke a

şona

Ke ma

anîme

Ke ma

şonîme

Ke şima

anê

Ke şima

şonê

Ke  ê

anê

Ke ê

şonê

 

Ke ez nêana/niyana (getirmiyorsam) ..

Ke ez nêşona (gitmiyorsam) ..Çeko Kocadag

 

Vûrnayena peyêne : Êne, 25 Nîsane 2014 09:02

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version