Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Jubînînaskerdene

  • Nûskar  Çeko Kocadag

jubininaskerdene

Şodir weş!                                        

-Şodir weş!

-Şodir weş!

-Nameyê to çik o?

-Nameyê min Ronas o.

-Senên a, Ronas?

-Sipas! Ez weş a.

-Ez kî weş a.

-Heq weşîye bido.

-Ti kata şona?

-Ez danê şodirî şona bi mekteb.

-To rê oxir bo!

-To rê kî..

 

 

Roj weş!

 

-Roj weş Gulîzar!

-Roj weş Mîrzalî!

-Ti bi tirkî zana?

-Ney, ez bi tirkî nêzana.

-Ma ti bi çi ziwanî zana?

-Ez kirmanc a, bi kirmanckî zana.

-Pardon!.

-...

 

 

Şan weş!

 

-Şan weş Zerîfa!

-Şan weş Honaz!

-Ti kotî ra êna?

-Ez Dêrsim ra êna.

-Ti kotî de nîşena ro?

-Ez edi Dêrsim de nîşena ro.

-Ti şaristanij a?

-Ya, ez şaristan de nîşena ro, şaristanij a.

-Ti xebetîna?    

-Ya, ez gurîna.

-Ma, ti çi karî kena?

-Ez karker a, û palûka de gurîna.

-O kam o?
-A kî Besra niya?
-Pardon! Menuşe kam a?

 

 

Şew weş!

-O Kekil o.
-Ney, a Besra niya. A Menuş a.
-A embaza Kekilî ya.

-Şew weş Mûrexan!

-Şew weş Nîgar!

-Nîgar, ti çend serî ya?

-Ez des serî ya.

-Şima çend wa û bira yê?

-Ma yew waye û di bira yîme.

-Birayên to çend serî yê?

-O yo pîl heşt, mîyanên çar, qij kî di serî yo.

-Ti şona bi mekteb?      

-Ya, ez şona bi sinifa pancîne.

-Ma û pîyê to çi karî kenê?

-Maya min hemşîre ya, pîyê min kî malim o.

-Ma, kalikê to çi karî keno?

-O citkar o.

-O dewe de cuyîno?     

-Ya, kalikê min dewe de nîşeno ro, dewij o.

-Zaf teşekur kena!

-Ez kî sipas kena!..

-Şew weş!

-Şewa to kî weş bo!

 

Hûmarên kirmanckî (0-10): 0 sifir, 1 yew, 2 di, 3 hîrê, 4 çar, 5 panc, 6 şeş, 7 hewt, 8 heşt, 9 new, 10 des

 

Nameyê min Zerîfa ya. Ez Dêrsim ra ya.
Nameyê min Zîn a. Ez Cizîra Bota ra ya.
Nameyê min Yado yo. Ez Çewlig ra ya.
Nameyê min Bedirxan o. Ez Dîyarbekir ra ya.

 

 Keremê xo rê, xo û aye/eyî bidê naskerdene

 

-Nameyê min Mûrexan o.

-Nameyê aye Gulîstan a.

Ez Dêrsim ra ya.

A Halebçe ra ya.

Ez kirmanc a.

A kî kirmanc a.

Ziwanê min kirmanckî yo.

Ziwanê aye hewremankî yo.

 

 

-Nameyê min Zîn a.

-Nameyê eyî Biradost o.

Ez Dîyarbekir ra ya.

O Mehabad ra yo.

Ez kirmanc a.

O kî kirmanc o.

Ziwanê min kurmanckî yo.

Ziwanê eyî sorankî yo.

 

 -Nameyê to çik o/çi yo?

-Nameyê min ....

 

-Ti senên a?/ Ti çito ya?

-Ez weş/rind a. Teşekur/sipas kena.

 

-Ti çend serî ya?

-Ez .... serî ya.

 

-Ti bi çi ziwanî zana?

-Ez bi kirmanckî zana.

 

-Ti kotî de nîşena ro?

-Ez edi .... de nîşena ro.

 

-Tî kotî ra êna?

-Ez .... ra êna.

 

-Ti kata şona?/ Ti şona bi kotî?

-Ez şona bi ...

 

 

Ferhengek

Ameyene
A kî

gelmek
o da

Bira n.

erkek kardeş

Cem/dan n.

öğün

Citkar n.

çiftçi

Cu n.

ömür

Cuyane m.

yaşam,hayat

Cuyene

yaşamak

Çend?

kaç

Dewe m.

köy

Dewijsn.

köylü

Ez kî

bende

Ez

ben

Gurîyene

çalışmak

Kalik

dede

Kar n.

İş

Karker n.

İşçi

Kata

nereye?

Kirmanc n.

kürt

Kotî

nere,nereye

Ma ti

ya sen

Malim/xoce n.

öğretmen

Mîyanên

ortanca

Name n.

isim

Nameyê min

ismim

Ney

hayır

Pî n.

baba

Qij sn.

küçük

Rind sn.

İyi, güzel

Roj weş

iyi günler

Ronîştene

ikamet etmek

Senên a?

nasılsın?

Serî bîyene

yaşında olmak

Sipas kerdene

teşekkür etmek

Sipas n.

teşekkürle

Şan weş

iyi akşamlar

Şaristan n.

şehir

Şaristanij n.

şehir

Şaristanî n.

medeni

Şew weş

iyi geceler

Şewe m.

gece

Şîyene

gitmek

Şodir n.

sabah

Şodir weş!

günaydın

Ti çend serî ya?

kaç yaşındasın?

Ti

sen

To rê kî

sana da

To

sen,senin

Waye m.

kız kardeş

Weşîye m.

sağlık

Xebetîyene

çalışmak

Ya!

evet

Zaf

çok

 

 Çeko Kocadag

Vûrnayena peyêne : Êne, 19 Hezîrane 2015 11:36
Nê kategorî ra ê bînî: « DEM

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version