Kirmanckî Online

Switch to desktop Register Login

Karên ke vengan ra aferîyê (Seslerden oluşan fiiller)

  • Nûskar  Çeko Kocadag

Karên ke vengan ra aferîyê (Seslerden oluşan fiiller)

astorî

hîrenê

hîrayene

awî

xuşenê, çilkenê, bilqenê

xuşayene, çilkayene, bilqayene

beranî

bilqenê, qirenê

bilqayene, qirayene

bizî

kalenê, warenê

kalayene, warayene

boranî

kurenê, xulenê

kurayene, xulayene

çîrî

wanenê

wendene

çucikî, mîlçikî

vîçenê, vîlenê

vîçayene, vîlayene

darî

qirçenê, xirçenê

qirçayene, xirçayene

dewarî

qorenê

qorayene

dawilî

gimenê, zingenê

gimayene, zingayene

deveyî

ortenê

ortayene

didanî

çeqenê

çeqayene

dîkî

qîqnenê

qîqnayene

domanî

çîkenê, berbenê

çîkayene, berbayene

fekî

milçenê, şilpenê

milçayene, şilpayene

gamêşî

ortenê

ortayene

gayî

orenê, qorenê

orayene, qorayene

gonî

şirena, çirena, fîzena

şirayene, çirayene, fîzayene

herî

zirenê, zîqenê

zirayene, ziqayene

heşî

limenê

limayene

hewrî

gurenê, girmenê, xurenê

gurayene, girmayene, xurayene

kelî

bilqenê, kalenê

bilqayene, kalayene

kergî

kurtnenê

kurtnayene

kulingî

vîzenê

vîzayene

kusîyî

kufenê

kufayene

kutikî

lawenê, kustenê, kazenê, girenê

lawayene, kustayene, girayene

leglegî

şeqnenê, çeqnenê

şeqnayene, çeqnayene

luyî

weqenê

weqayene

mal

zimeno

zimayene

marî

vîzenê, kufenê, qirenê

vîzayene, kufayene, qirayene

mereyî

vîçenê

vîçayene

mêşî

vingenê

vingayene

milawinî

fîzenê

fîzayene

mîyî/mêşna

qirenê

qirayene

mozî

çizenê, vîzenê, çirenê

çizayene, vîzayene

nêweşî

nalenê, zîbenê

nalayene, zîbayene

pelî

xişenê

xişayene

pisingî

miyawkenê

mîyawkene

pîze/zere

xureno

xurayene

qantirî

zirenê

zirayene

qilançikî

qîrtenê, qîştenê

qîrtayene, qîştayene

qulingî

qiringnenê

qiringnayene

ron

qijen

qîjayene

saatî

çirkenê

çirkayene

temûzî

çizenê

çizayene

va

guveno, gujeno

guvayene, gujayene

vare

kirtena

kirtayene

vergî

zurenê, zukenê

Zurayene, zukayene

zengilî

zingenê

zingayene

zerancî

wanenê, qaqibnenê

wendene, qaqibnayene

 

Çeko Kocadag

 

Vûrnayena peyêne : Êne, 14 Payîze 2014 07:54

Rawe binûsne

Ganî cayên (*) astareyinî biêrê degirewtene. Destûrê HTML-Kodî est o.

© Kirmanckî Online | 2009

Top Desktop version